Μπελοκομίτης
  • Πληροφορίες για το χωριό
  • Η διαδρομή μέχρι την Ίριδα
  • Χάρτης της περιοχής
Επικοινωνία
κινητό τηλέφωνο Κινητό: 6972503895
κινητό τηλέφωνο What's Up: 6984120471
σταθερό τηλέφωνο 24410 93140
e-mail info@xenonas-irida.gr